Algemene Voorwaarden

Algemeen deelnemers reglement braderieën markten van;

Organisatie Eeri

 

1.     De Organisatie van deze markt(en) is in handen van Evenementen Org. EER vof, de indeling van de  kramen en grondplaatsen wordt uitsluitend door de directie en medewerkers ingedeeld en toegewezen, hieraan dient de huurder zonder voorwaarden te voldoen.

2.     Inschrijven kan alleen schriftelijk per mail of via de website.

Bij de toewijzing van de standruimte zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met branchebescherming en wensen van de deelnemers.

3.     U betaald na ontvangst toewijzing  direct € 100,00 borg. Deze wordt op de laatste markt met het standgeld verrekend.

4.     De deelnemer is verplicht, geen andere artikelen te koop aan te bieden dan die waarmee hij/zij heeft ingeschreven. De organisatie behoudt ten aller tijden het recht, aanvragen voor deelname af te wijzen, zonder verdere opgave van redenen.

Indien meer dan 1 persoon als inschrijver optreedt, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de uit uw inschrijving voortvloeiende verplichtingen, volgens dit reglement.

5.     Voor verlies c.q. beschadiging van goederen, inkomstenderving, dan wel enig ander eigendom van de standhouder, kan de organisatie nimmer aansprakelijk worden gesteld; noch voor enige bedrijfsschade ontstaan bij deelname aan een door EERI.vof. georganiseerde markt c.q. evenement. Deelname is altijd voor rekening en risico van de deelnemer.

6.     Betaling van de standhuur dient vooraf te gebeuren, tenzij anders vermeld op uw bevestiging.

Beide partijen hebben het recht de inschrijving voor een evenement tot 7 dagen voor het evenement kosteloos te annuleren dit moet dan wel schriftelijk, per mail.

Na deze periode bent u om wat voor reden dan ook altijd verplicht het volledig standgeld te voldoen. Bij uitblijven van betaling volgt incasso.

Reductie op de huur van meerdere kramen per dag geld alleen voor de verkoop van èèn soort handel.

7.     Het is niet toegestaan de toegewezen standplaats/kraam aan een ander ter beschikking testellen of namens een ander goederen te verkopen zonder toestemming van de organisatie, het is niet toegestaan reclameborden, rekken e.d. voor of naast de kraam/ grondplaats te plaatsen, of anderszins de loopruimte voor het publiek te beperken, of te beïnvloeden.

8.     U dient uiterlijk een uur voor aanvang van de markt aanwezig te zijn, er staat altijd een info kraam, standhouder mogen zonder toestemming van de marktmeester de markt nooit vroegtijdig verlaten.

9.     Indien door omstandigheden, welke het gevolg zijn van overmacht, de markt geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan plaats vinden zal de standhouder geen aanspraak kunnen doen op teruggave of vermindering van de door hem/haar betaalde standhuur. Indien de markt om andere redenen geen doorgang kan vinden zal 50% van het  betaalde standgeld binnen een maand worden terugbetaald. De standhouder vrijwaart de organisatie voor elke schade c.q. aansprakelijkheid bij aflasting van de markt, ongeacht de reden hiervan.

10.   Annulering/afzegging/absentie door de standhouder geeft geen recht op teruggave van reeds betaalde standhuur, wel als dit 7 dagen tevoren schriftelijk aan ons is afgemeld.

Als u om welke reden dan ook niet uw plaats inneemt blijft u aansprakelijk voor de standhuur.

11.   De kraam en of grondplaats en de ruimte er omheen moeten na afloop van de markt schoon opgeleverd worden, het afval/verpakkingsmateriaal dient de standhouder zelf in de aangeboden vuilniszak te deponeren en af te voeren, ook dient u maatregelen te nemen dat zwerf afval niet weg waait.

12.   Bij verkoop van eet en drinkwaren dient u te handelen volgens de regels in de warenwet.

Als ondernemer bent u verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen en richtlijnen in uw branche, u gaat hiermee de verplichting aan te handelen conform de gestelde voorwaarden.

13.   Voor het parkeren van uw auto volgt de standhouder de aanwijzingen van de organisatie en de politie.

14.   In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie/marktmeester.

De standhouder dient zich in dergelijke gevallen te houden aan de beslissing van de organisatie.

 

             Bij deelname gaat standhouder akkoord met dit deelnemers reglement.

 

Hoogachtend,

Organisatie. Eeri.