Algemene Voorwaarden

 

Voorwaarden voor Overeenkomsten en Evenementen

 

Org. EERI v.o.f.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

De Organisatie van deze markt(en) is in handen van Organisatieburo  EERI. De indeling van de kramen en grondplaatsen wordt uitsluitend door de organisatie ingevuld en toegewezen, hieraan dient de standhouder zonder voorwaarden te voldoen. Inschrijven kan alleen schriftelijk of per email.                                                                                                   

2

Bij de toewijzing van de standplaats zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met branchebescherming en wensen van de deelnemers.U betaalt na ontvangst bevestiging € 100,00 borg bij meer dan 4 inschrijvingen. De deelnemer mag uitsluitend deelnemen met de door hem/haar ingeschreven handel. 

3

 

De organisatie behoudt ten aller tijden het recht aanvragen voor deelname af te wijzen zonder verdere opgave van reden. Indien meer dan 1 persoon als inschrijver optreedt is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de uit uw inschrijving voortvloeiende verplichtingen, volgens deze algemene voorwaarden. 

 

4

Voor verlies , beschadiging van goederen, inkomstenderving, dan wel enig ander eigendom van de standhouder, kan de organisatie nimmer aansprakelijk worden gesteld, noch voor enige bedrijfsschade ontstaan bij deelname aan een door EERI.vof. georganiseerde markt of evenement.

5

Deelname is altijd voor rekening en risico van de deelnemer.

6

Betaling van de standhuur dient vooraf te gebeuren, tenzij anders vermeld op uw bevestiging. Reductie op de huur van meerdere kramen per dag geldt alleen voor de verkoop van èèn soort handel

7

Het is niet toegestaan de toegewezen standplaats/kraam aan een ander ter beschikking te stellen of namens een ander goederen te verkopen zonder toestemming van de organisatie. Tevens mag U geen reclameborden, rekken e.d. voor of naast de kraam/ grondplaats plaatsen, of anderszins de loopruimte voor het publiek te beperken of te beïnvloeden.

8

U dient uiterlijk een uur voor aanvang van de markt aanwezig te zijn. Standhouders mogen zonder toestemming van de marktmeester de markt nooit vroegtijdig verlaten of op oprijden.

9

Indien door omstandigheden, welke het gevolg zijn van overmacht, de markt geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden, zal de standhouder geen aanspraak kunnen doen gelden op teruggave of vermindering van de door hem betaalde standhuur. Indien de markt om andere redenen geen doorgang kan vinden zal 50% van het  betaalde standgeld binnen een maand worden terugbetaald. De standhouder vrijwaart de organisatie voor elke schade aansprakelijkheid bij aflasting van de markt, ongeacht de reden hiervan.

10

Annulering,afzegging,absentie door de standhouder geeft geen recht op teruggave van reeds betaalde standhuur, wel als dit 36uur van tevoren schriftelijk aan ons is gemeld.

Als u om welke reden dan ook niet uw plaats inneemt blijft u aansprakelijk voor de standhuur.

11

De kraam of grondplaats en de ruimte er omheen moeten na afloop van de markt schoon opgeleverd worden. Het afval en verpakkingsmateriaal dient de standhouder zelf in de aangeboden vuilniszak te deponeren en af te voeren, ook dient u maatregelen te nemen dat zwerfvuil niet weg waait.

12

Bij verkoop van eet en drinkwaren dient u te handelen volgens de regels in de warenwet. Eventueel door Eeri gemaakte kosten door het niet naleven van deze algemene voorwaarden worden bij de standhouder in rekening gebracht.

 

13

Voor het parkeren van uw auto volgt de standhouder de aanwijzingen van de organisatie en de politie.

14

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet beslist de organisatie/marktmeester.

De standhouder dient zich in dergelijke gevallen te houden aan de beslissing van de organisatie.

Bij deelname gaat de standhouder akkoord met onze algemene voorwaarden en dient zich hier ook aan te houden.

 

 

 

Hoogachtend,

Organisatie EERI. V.o.f.

 

Postbus 6814.  5975ZG Sevenum.